Пандемия и безработица


#рынок_труда #безработица #пандемия https://nbs-research.com/novosti/ru/безработица

Pong-!-Quack