Pongs-
3!
-“Wuppertal Messwert Radioaktivität

  1. Wolken wie Chemtrail über Wuppertal

  2. Wolken wie ChemTrail

  3. Wuppertal it looks like Chemtrail

Pong-!-Quack